Žiadosti o prijatie

Vážení uchádzači u umiestnenie v našom Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior

Vážené seniorky, seniori, príbuzní, matky s deťmi, predkladáme Vám informácie o našich sociálnych službách, za akých podmienok ich môžete prijímať a aký je postup na uzatvorenie zmluvy.

Najskôr ale vysvetlenie pojmov a skratiek:

Pojmy:

Prijímateľ sociálnej služby – Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených zákonom 448/2008 Z.z poskytuje sociálna služba.

Platiteľ sociálnej služby Platiteľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá  za podmienok ustanovených zákonom 448/2008 Z.z platí úhrady za sociálnu službu, alebo doplatok úhrady za sociálnu službu.

Poskytovateľ sociálnej služby – Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom 448/2008 Z.z obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom, alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“).

Skratky:

VÚC – vyšší územný celok

CSS – Centrum sociálnych služieb

ŠZ  – Špecializované zariadenie

ZPS – Zariadenie pre seniorov

ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby

Ú – Útulok


Časť SENIOR

4.1 Postup pre seniorov na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby.

 KROK 1.

4.1.1 Podrobné oboznámenie sa s podmienkami a úrovňou poskytovania sociálnej služby v našom zariadení

 Naše CSS Vám poskytuje základné informácie o poskytovaných službách prostredníctvom  internetovej stránky www.cssnaruc.sk kde nájdete :

 • postup ako uzatvoriť zmluvný vzťah
 • žiadosť na umiestnenie do CSS NÁRUČ Senior & Junior (ďalej len CSS)

KROK 2.

 • Podanie žiadosti Senior
 • Prijímateľ je prijímaný do CSS NÁRUČ Senior & Junior na základe žiadosti o prijatie do CSS / Tu žiadosť na stiahnutie
 • Vyplňte Žiadosť o umiestnenie SENIOR a pošlite, alebo osobne prineste:
 • NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka, Fedákova 5, 841 02 Bratislava

Alebo

 • NÁRUČ Senior & Junior – Solčany, 1. Mája 42/47, 956 17 Solčany 
 • V prípade, že potrebujete, alebo chcete okamžité umiestnenie na voľné miesto v CSS NÁRUČ Senior & Junior a nemáte ešte Rozhodnutie o odkázanosti z príslušného samosprávneho kraja (na službu v ŠZ), obce alebo mesta, či mestskej časti (na službu ZOS, alebo ZPS), môžeme s Vami uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb ako so samoplatcom. Po umiestnení v našom CSS Vám radi pomôžeme s vybavením všetkých nutných dokumentov pre získanie príspevkov z verejných zdrojov podľa nižšie uvedeného postupu. Ak prichádzate z nemocnice a Váš zdravotný stav nezvládnete ani Vy, ani Vaši príbuzní, je možné využiť inštitút tzv. „bezodkladného umiestnenia“, čo znamená, že samospráva (kraj) môžu uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom, ktorého ste si vybrali aj pred tým, než posúdia vašu odkázanosť a určia vám stupeň odkázanosti. O tom, či ide o „bezodkladné umiestnenie“ rozhoduje kraj, nie poskytovateľ.

KROK 3.

4.1.3.  Vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti

Na základe Rozhodnutia o odkázanosti sa odkázaný občan môže uchádzať o príspevky z verejných zdrojov na poskytovanie sociálnych služieb : a) príspevok z MPSVR SR a o

 1.    b) finančný príspevok na prevádzku (tzv. FPP). FPP vypláca buď kraj, alebo obec či mesto (mestská časť) – a to podľa druhov služieb:

      VÚC – príslušný kraj

 • Podľa § 39 Zákona v Špecializovanom zariadení (ďalej len ŠZ) celoročne osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej Vpodľa prílohy č. 3 Zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

Posudzovanie odkázanosti na sociálne služby v špecializovanom zariadení vykonávajú Samosprávne kraje podľa trvalého bydliska žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby, konkrétne sociálne odbory samosprávnych krajov

 • Žiadateľ podá Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu podľa pokynov pracovníkov sociálneho odboru
 • Sociálny odbor posúdi žiadosť a vydá rozhodnutie, voči ktorému sa žiadateľ môže odvolať. Ak sa vzdáte odvolania hneď, ušetríte čas, lebo rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
 • Právoplatnosť, vyznačí na rozhodnutí sociálny odbor.

OBEC, MESTO (mestská časť)

 • Podľa § 35 Zákona v Zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS) celoročne a podľa §36 v Zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) dočasne (3,6, maximálne 9 mesiacov) osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Posudzovanie odkázanosti na sociálne služby v ZPS, alebo v ZOS vykonáva mestská časť, alebo obec, v mieste trvalého bydliska žiadateľa o poskytovanie  služby.

Podanie žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov (ZPS), alebo zariadení opatrovateľskej služby (ZOS):

 • Žiadateľ podá Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby podľa pokynov pracovníkov sociálneho odboru príslušnej mestskej časti, alebo obce (tlačivo by malo byť na webe danej mestskej časti, alebo obce). Sociálny odbor posúdi žiadosť a vydá rozhodnutie o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, ( ZPS), alebo zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), pričom obec je povinná rešpektovať výber poskytovateľa odkázaným občanom.
 • Sociálny odbor posúdi žiadosť a vydá rozhodnutie, voči ktorému sa žiadateľ môže odvolať. Ak sa vzdáte odvolania hneď, ušetríte čas, lebo rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
 • Právoplatnosť, vyznačí na rozhodnutí sociálny odbor.

 K žiadostiam je potrebné doložiť lekárske posudky

 • od Vášho zmluvného lekára prvého kontaktu, posudky od lekárov špecialistov

(od psychiatra – napríklad pri psychiatrických poruchách)

 • V prípade ak lekár nemá tlačivo stiahnite si TU

V prípade, že Rozhodnutie o odkázanosti nadobudlo právoplatnosť, máte nárok na príspevok z MPSVR SR, ktorý je vyplatený poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorého ste si vybrali a máte s ním podpísanú platnú zmluvu.

KROK 4.

 • 1.4 Poslanie žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby samospráve
 • v Špecializovanom zariadení  (ŠZ) – poslať žiadosť príslušnému kraju
 • ak ste dostali rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ŠZ, na samosprávny kraj, ktorý Vám rozhodnutie vydal, podáte Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby ( Žiadosť daného kraja by mala byť na webovej stránke daného kraja. Je potrebné, aby ste v tejto žiadosti uviedli, že chcete byť umiestnený v Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior. Buď v Bratislave na: CSS NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka, Fedákova 5, 841 02 Bratislava, alebo v Solčanoch pri Topoľčanoch na: CSS NÁRUČ Senior & Junior – Solčany, ul. 1. Mája 47/42 95617 Solčany). Na základe tejto žiadosti sa dostávate do poradovníka o finančný príspevok na prevádzku (tzv. FPP)
 • v prípade, že v CSS NÁRUČ Senior & Junior máme voľné miesto v službe ŠZ, vieme Vás umiestniť aj pred tým, než získate rozhodnutie o odkázanosti a tým príspevok z MPSVR SR, a skôr, než mu kraj prizná FPP. A to ako samoplatcu, kedy však musíte hradiť plnú sumu bez verejných príspevkov
 • v Zariadení pre seniorov (ZPS) a v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) – poslať žiadosť príslušnej obci – mest
 • ak ste dostali rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS, alebo v ZOS (len prevádzka Solčany) podľa Zákona 448/2008 o sociálnych službách by mala vaša obec – mesto, vyhovieť vašej žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby a mala by si služby od poskytovateľa, ktorého ste si vybrali objednať. V takom prípade by ste mohli mať nárok na finančný príspevok na prevádzku (FPP), ktorý by obec – mesto hradilo poskytovateľovi, u ktorého ste umiestnený
 • V súčasnosti si však väčšina obcí – miest túto povinnosť voči odkázaným občanom neplní.
 • v prípade, že v CSS NÁRUČ Senior & Junior máme voľné miesto v službe ZPS, ZOS, vieme Vás umiestniť aj pred tým, než získate rozhodnutie o odkázanosti a tým príspevok z MPSVR SR, a skôr, než vám obec – mesto prizná FPP. A to ako samoplatcu, kedy však musíte hradiť plnú sumu bez verejných príspevkov.

KROK 5

 • Postup pri uzatváraní zmlúv medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby – CSS NÁRUČ Senior & Junior

Pred uzatvorením zmluvného vzťahu v našom zariadení sa môžete oboznámiť so zmluvnými podmienkami formou vzorov našich štandardných zmlúv (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu, Zmluva o poskytovaní iných služieb, ktoré Vám na vyžiadanie poskytnú zástupkyne riaditeľky. Na preštudovanie zmluvy dostanete čas, aký potrebujete. V prípade potreby je možnosť vysvetlenia ustanovení zmlúv so zástupkyňou riaditeľky CSS v čase, aký si s ňou telefonicky dohodnete.

Pred uzatvorením zmluvy vás zástupkyňa riaditeľky oboznámi s cenníkom poskytovaných služieb a odovzdá vám Výpočtový list a Mesačný paušálny predpis (MPP).

K uzatvoreniu zmluvy je potrebné z vašej strany doložiť:

 • Vyhlásenie o majetku – na stiahnutie Tu
 • Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku, alebo rozhodnutie MV o výsluhovom dôchodku
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ak ho už máte k dispozícii)
 • Lekárske správy nie staršie ako 3 mesiace

Po vzájomnej dohode uzatvorí naše CSS už vyššie spomínané 3 druhy zmlúv:

 1. Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb/ uzatvára s  prijímateľom sociálnych služieb
 2. Zmluvu o platení úhrady za sociálne služby / s platiteľom úhrad (zväčša príbuzný prijímateľa)
 3. Zmluvu o poskytovaní iných služieb s prijímateľom služieb  a platiteľom úhrad

Časť JUNIOR

4.2 Postup pre juniorov (matka s dieťaťom v núdzi) na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby.

Prijatie budúcej mamičky alebo mamičky s dieťaťom v núdzi do CSS NÁRUČ Senior & Junior zabezpečuje sociálna pracovníčka. Pred prijatím je potrebné podať Žiadosť o umiestnenie a uzatvoriť zmluvu o poskytnutí sociálnych služieb s naším zariadením.  Preto odporúčame dodržať nasledovný postup:

KROK 1.

4.2.1 Podrobné oboznámenie sa s podmienkami a úrovňou poskytovania sociálnej služby junior v našom zariadení

Naše CSS Vám poskytuje základné informácie o poskytovaných službách prostredníctvom  internetovej stránky www.cssnaruc.sk

V prípade že sa rozhodnete navštíviť naše CSS, naša sociálna pracovníčka JUNIOR Vám v úradných hodinách vysvetlí a podá informácie o zariadení, prípadne poskytne pomoc pri vybavovaní potrebných náležitostí pre prijatie do nášho CSS.

KROK 2.

4.2.2 Podanie Žiadosti o umiestnenie

Ak ste sa rozhodli využiť služby nášho CSS prípadne Vás niekto odporučil je potrebné podať Žiadosť o umiestnenie. Formulár žiadosti nájdete na stiahnutie TU, prípadne na vyžiadanie v našom zariadení na adrese NÁRUČ Senior & Junior, Fedákova 5, 841 02 Bratislava, alebo NÁRUČ Senior & Junior, 1. mája 47/42, 956 17 Solčany pri Topoľčanoch. Po preverení vhodnosti vášho umiestnenia v našom zariadení a schválení vašej žiadosti budete vyzvaná k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

KROK 3.

4.2.3 Uzatvorenie zmluvy medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby

Pred uzatvorením zmluvného vzťahu v našom zariadení sa môžete oboznámiť so zmluvnými podmienkami a s cenami za služby formou vzorov našich štandardných zmlúv, ktoré Vám poskytneme na preštudovanie priamo u nás v zariadení. V prípade potreby je možnosť vysvetlenia nejasností zástupkyňou riaditeľky CSS v úradných hodinách.

Po vzájomnej dohode uzatvorí naše CSS s prijímateľom zmluvný vzťah a príjme Vás do CSS.

 

 1. Prílohy a záznamy

Žiadosť o prijatie JUNIOR

Žiadosť o prijatie SENIOR

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti

Zoznam vecí pri nástupe SENIOR

Vyhlásenie o majetku