O nás

????????????????????????????????????
Pracovné tímy oboch prevádzok CSS Náruč záchrany Dúbravka aj Solčany na spoločnom teambildingu.

Zriaďovateľom CSS Náruč SENIOR& JUNIOR je občianske združenie Náruč SENIOR&JUNIOR, ktoré je nástupcom občianskeho združenia  Šanca pre nechcených.
Sme licencovaným poskytovateľom sociálnych služieb (zapísaným v Centrálnom registri poskytovateľov ) od 1. 3. 2009. Zodpovednou osobou za Centrá sociálnych služieb je riaditeľka, menovaná Správnou radou zriaďovateľa.

????????????????????????????????????

Mgr. Anna Ghannamová, generálna riaditeľka CSS Náruč SENIOR&JUNIOR

Sociálne služby poskytuje organizácia od 1.6. 2009 a to na základe Zákona 448/2008 v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákona). Služby poskytuje v dvoch prevádzkach:

1.    CSS Náruč SENIOR JUNIOR – Dúbravka, Fedákova 5, 841 01 Bratislava
od 1. 6. 2009
–    v Špecializovanom zariadení (ŠZ) podľa paragrafu 39 Zákona
–    v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa paragrafu 35 Zákona
–    v Útulku (Ú) podľa paragrafu 26 Zákona

2.    CSS Náruč SENIOR JUNIOR – Solčany, 1. mája 47, 956 17 Solčany, okres Topoľčany
od 16. 1. 2012
–    v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa paragrafu 35 Zákona
–    v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) podľa paragrafu 36 Zákona
–    v Špecializovanom zariadení (ŠPZ) podľa paragrafu 39 Zákona
–    v Útulku (Ú) podľa paragrafu 26 Zákona????????????????????????????????????
Tri generácie v Náruči SENIOR&JUNIOR

POSLANIE
Poslaním Centra sociálnych služieb Náruč SENIOR JUNIOR je poskytovanie:
–    odbornej pomoci odkázaným seniorom, tak, aby prežili bezpečnú, ale aktívnu starobu bez izolácie od blízkych a komunity
–    odbornej podpory opusteným matkám s deťmi v núdzi, aby boli schopné začleniť sa do aktívneho života a postarať sa tak trvale o seba i dieťa.

CIEĽOVÉ  SKUPINY CSS Náruč SENIOR&JUNIOR
1.    v časti SENIOR
Seniori, ktorým poskytujeme sociálne a iné služby v snahe, zlepšiť  kvalitu ich života pri rešpektovaní ich ľudskej dôstojnosti, identity a úsilia o naplnenie ich individuálnych potrieb, tak aby neboli izolovaní od svojej rodiny a aktívnej spoločnosti a necítili sa byť odloženými a nepotrebnými.????????????????????????????????????
Seniori na terase v CSS v Dúbravke
V prevádzke v Dúbravke /
–    30 prijímateľov sociálnej služby podľa paragrafu 39 Zákona v Špecializovanom zariadení (ďalej len ŠZ), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V  a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, či  demencia rôzneho typu etiológie.
–    10 prijímateľov podľa paragrafu 35 Zákona v Zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS), ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickým osoba, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.
–    Alebo fyzické osoby, ktoré potrebujú pomoc inej fyzickej osoby, ale nie sú posúdené v odkázanosti na sociálnu službu a sú samoplatcami (na základe novely paragrafu 74 ods.3 z roku 2011 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

?

Športový deň v CSS v Solčanoch

V prevádzke Solčany
–    6 prijímateľov sociálnej služby podľa paragrafu 39 Zákona v Špecializovanom zariadení (ďalej len ŠZ) ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, či  demencia rôzneho typu etiológie.
–    24 prijímateľov podľa paragrafu 35 Zákona v Zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS), ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.
–    9 prijímateľov sociálnej služby podľa paragrafu 36 Zákona v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) na určitý čas (3, 6, 9 mesiacov), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
sestrice-2-kopia2.  v časti JUNIOR
Opustené matky s deťmi v núdzi, ktorým poskytujeme sociálne služby s cieľom, začleniť ich do aktívneho života s využitím ich slobodného rozhodnutia, osobného potenciálu a schopností, tak, aby boli ochotné a schopné začleniť sa do pracovného procesu, do skupiny aktívneho obyvateľstva a dokázali sa emočne i materiálne postarať o seba a svoje dieťa (deti).
V prevádzke v Bratislave – Dúbravke /
–    7 matiek a maximálne 10 detí podľa paragrafu 26 Zákona v Útulku, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
tobias-slimak2-kopia

V prevádzke Solčany /
–    2 matky a maximálne 6 detí podľa paragrafu 26 Zákona v Útulku, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať

 

CIELE
v časti SENIOR
Cieľom poskytovania sociálnych služieb seniorom je
–    aby sa cítili bezpečne a pohodlne
Seniori majú zabezpečené napriek odkázanosti na inú fyzickú osobu všetky ich základné potreby.
Realizácie prostredníctvom odborných činností (základné sociálne poradenstvo a špeciálne sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby a pomoc inej fyzickej osoby, základná ošetrovateľská starostlivosť podľa Vyhlášky MZ SR č. 109/2009)
a obslužných  činností (ubytovanie upratovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne) na základe Zákona a individuálnych potrieb a želaní prijímateľa)
–    aby sa aktívne podieľali na podobe svojho života
Seniori sú motivovaní a je im umožnené zapájať sa aktívne do života a diania, v rodine, kolektíve, komunite.
Realizácia prostredníctvom ďalších činností (záujmová a kultúrna činnosť) na základe Zákona a individuálnych potrieb a želaní prijímateľa
–    aby boli využívané všetky moderné metódy a inovatívne nápady na zvyšovanie kvality života seniorov v CSS so zapojením rodiny a komunity
Seniori sú zapojení do moderných terapií, ktoré udržujú a rozvíjajú ich fyzické i psychické schopnosti a sú angažovaní v aktivačných projektoch, ktoré narúšajú stereotypný režim ich života a udržujú, či prehlbujú ich kontakt s rodinou a komunitou.
(Realizácia prostredníctvom rehabilitácie,  Snoezelen terapiu, Aromaterapiu, Reminiscenčnú terapiu, Výtvarnú terapiu, Muzikoterapiu, Tanečnú terapiu, projekt individuálneho dobrovoľníctva Adoptuj si starých rodičov a projekty Seniorfit a Kalendár STARÉ ZLATÉ ČASY)

v časti JUNIOR
Cieľom poskytovania sociálnych služieb matkám s deťmi v núdzi je
–    poskytnutie dočasného bezpečného domova so základnými životnými potrebami (Realizuje sa cez ubytovanie na dobu maximálne 3 roky a vytvorením podmienok na prípravu stravy, výdaj potravín, vykonávanie hygieny, na pranie a žehlenie)
–    poskytnutie podpory a pomoci, čo matku vyvedie z krízy a naučí ju samostatne čeliť problémom a riešiť ich (Realizuje sa cez sociálne poradenstvo  a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov podľa potreby, s pomocou externého psychológa, prostredníctvom projektu Trvalá náruč I – motivačný blok Kto som)
–    posilnenie materinského puta k dieťaťu a posilnenie rodičovských zručností (Realizácia prostredníctvom projektu Trvalá náruč II – Pre koho som, workshop so špeciálnymi pedagogičkami „Usmej sa, mama.)
–    dovzdelanie matiek, vytvorenie pracovných návykov a pomoc s hľadaním práce (Realizuje sa cez projekt Trvalá náruč blok – Ja dobrá a úspešná mama v spolupráci s externými personalistami)
–    zabezpečenie pomáhajúcej dobrovoľníčky – podpornej osoby do budúcnosti, ktorá matke radí, pomáha jej a neinštitucionálnym spôsobom ju včleňuje do komunity aktívneho obyvateľstva (Realizuje sa cez projekt individuálneho dobrovoľníctva KMOTRIČKY)

_mg_9846-kopiaPRINCÍPY
Pri poskytovaní sociálnych služieb sa CSS Náruč SENIOR&JUNIOR riadi:
1.    princípom rovnosti, teda dodržiavaním ľudských a občianskych práv prijímateľov služieb (Čo v ponímaní sociálnych služieb znamená predovšetkým rešpektovanie individuálnych potrieb prijímateľa a rešpektovanie jeho voľby)
2.    princípom profesionálneho ale zároveň aj ľudského prístupu k prijímateľom i zamestnancom
3.    princípom transparentného financovania
4.    princípom efektívneho riadenia
5.    princípom trvalej udržateľnosti
6.    princípom spoločenskej zodpovednosti

 STRATÉGIA A PLÁN sociálnej služby

 Sociálna služba, ktorú CSS prijímateľom poskytuje, je zameraná na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa, na podporu jeho samostatnosti a začlenenia sa do spoločnosti, či komunity.

Je obsiahnutá v dokumentoch:

  • Stratégia starostlivosti

Smernica k tvorbe IP
Individuálne plány prijímateľov
Údaje o informáciách nutných k IP
Zoznam metód, činností a úkonov
Plán denných činností prijímateľa (čiarové kódy): plán aktivačných činností, plán sociálnych činností, plán rizík
Postupy sociálnej služby
Postupy ošetrovateľskej a opatrovateľskej činnosti

  • Stratégia k zamedzeniu rizík
  • Stratégia kontroly
  • Etický kódex
  • Domový poriadok